Vizija:
Žirmūnų gimnazija
– atvira, demokratiškai organizuota, bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, gebanti išsaugoti tautiškumą integruojantis į Europos Sąjungą ir pasaulį.
Misija:
– ugdo I-IV gimnazijos klasių mokinius, vykdydama pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą;
– užtikrina kokybišką, efektyvų ir lankstų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
vykdymą;
– sudaro palankias sąlygas mokinių bei mokytojų žinių, vertybinių nuostatų ir kompetencijų plėtotei;
– padeda mokiniams įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą;
– ugdo laisvą, kūrybingą, kritiškai mąstančią asmenybę;
– formuoja savarankišką, iniciatyvią, atsakingą už savo pasirinkimą asmenybę su maksimaliai susiformavusia vertybių sistema, gebančią pasirinkti universitetinę studijų kryptį.
Gimnazijos vertybės:
tobulėjimas
(siekiame žinių ir jas taikome, mokomės vieni iš kitų ir iš savo klaidų, bendraujame ir bendradarbiaujame);
pagarba (gerbiame save ir kitus, puoselėjame gimnazijos ir tautos kultūrą, tradicijas);
sveikata (mokome ir mokomės saugioje aplinkoje, gyvename sveikai, siekiame darnos su savimi ir kitais),
atsakomybė (sąžiningai vykdome savo pareigas, atsakome už savo elgesį, laikomės susitarimų),
savigarba ir pagarba kitiems, tolerancija (save gerbiantis žmogus gerbia ir kitus, kontroliuojame savo elgesį, emocijas, laikomės susitarimų, rodome pavyzdį);
kūrybiškumas (esame kūrybingi ir veiklūs, atviri pokyčiams, formuojame kūrybai palankią aplinką).

Vėliava


Himnas
Žodžiai: Urtės Markeliūnaitės ir Justės Pilkauskaitės
Muzika: Tomo Saulėno

Veržli Neries tėkmė
Žvelgia į žinių šventyklą,
Sveikina upės versmė
Mus, mokinius, turinčius tikslą.

Mes ieškom paslėptos tiesos
Ir tikimės atrast tobulybę,
Kuri šviesia mintim ir darbu
Puoštų mūs Tėvynę.

Sunkaus ieškojimo kely
Mums mokytojai tiesia ranką
Ir veda vis tolyn tolyn,
Kol tiesą mes atrandam.

Mes ieškom paslėptos tiesos
Ir tikimės atrast tobulybę,
Kuri šviesia mintim ir darbu
Puoštų mūs Tėvynę.