<< Bibliotekos elektroninis katalogas >>

Aš esu biblioteka.

Aš nesu nei sienos, nei lentynos, net ne knygos, sustatytos eilėmis.

Aš esu pasaulio išmintis, knygose pagauta ir jums jose parengta.

Aš esu atviros durys. Įženki!

Skaitykloje  26 darbo  vietos  lankytojams,  2 kompiuteriai,  daugiafunkcis spausdinimo aparatas, veikia Wi-Fi.   

Dirbama tyliai.

Bibliotekos  darbo  laikas:

Pirmadieniais  –   ketvirtadieniais ……………………. 8:00 – 16:00

penktadieniais  ir  prieššventinėmis dienomis  8:00 – 15:00

pietų pertrauka …………………………………………….. 12:00 – 13:00

Skaityklos  darbo laikas:

Pirmadieniais  –   penktadieniais …………………… 7:45 – 16:00 

Prieššventinėmis dienomis ……………………………. 7:45 – 15:00    

Bibliotekos saugykla dirba esant poreikiui.

Susisiekime:

       Bibliotekos  tel. 852766400;

E. paštas:  library@vzg.lt

      Skaityklos  bibliotekininkė  Stanislava Bumblienė.  

      E. paštas:  stanislava.bumbliene@vzg.lt

       Bibliotekos vizija:

Atvira, modernizuota, lanksti, gebanti prisidėti prie gimnazijos tikslų įgyvendinimo, ugdanti šiuolaikinį pilietišką informacijos vartotoją.

      Bibliotekos misija:

1. Maksimaliai užtikrinti VŽG bendruomenės galimybes mokyti(s), lavinti(s) ir tobulėti savarankiškai, fondais ir veikla prisidedant prie ugdymo proceso.

2. Ugdyti lankytojų bendravimo įgūdžius, pagrįstus bendražmogiškomis vertybėmis, propaguoti nuolatinio skaitymo poreikį ir naudą, ruošti skaitytojus gyventi informacinėje visuomenėje.

        Bibliotekos uždaviniai:

 1. VŽG nariams teikti su mokymo(si)  ir lavinimo(si) procesais susijusias informacines paslaugas, padedančias įgyvendinti gimnazijos tikslus ir funkcijas.
 2. Tobulinti lankytojų  informacinius gebėjimus bei naudojimosi IT įgūdžius.
 3. Ugdyti  nuolatinio skaitymo ir mokymosi poreikį, sudarant tam maksimaliai tinkamas sąlygas.
 4. Vadovėlių ir kitų informacinių leidinių fondą komplektuoti atsižvelgiant į naujausias bendrojo ugdymo programas, ugdymo poreikius ir gimnazijos lūkesčius.
 5. Nuolatos tobulinti savo profesionalumą visais prieinamais būdais.

        Svarbiausios veiklos  sritys:

 1. Informacijos vartotojų ir lankytojų bibliotekinis aptarnavimas.
 2. Bendradarbiavimas su kitomis švietimo, kultūros ir informacijos įstaigomis.
 3. MOBIS programos diegimas ir naudojimas.
 4. Komplektuoti ir kaupti visus darbo uždavinius atitinkančius informacijos išteklius įvairiose laikmenose.
 5. Sukauptų informacijos išteklių  apskaita, apdorojimas ir sklaida per IPS.
 6. Gimnazijos bibliotekos veiklos analizė: tikslų ir uždavinių formulavimas, poreikių nustatymas, planavimas ir priemonių plano įgyvendinimui numatymas .

SKAITYKLOJE YRA VIDAUS TVARKŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eilės Nr. Pavadinimas
1 APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKA
2 BENDROSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
3 BENDRUOMENĖS NARIŲ IR KT. ASMENŲ APTARNAVIMO TVARKOS APRAŠAS
4 BIBLIOTEKOS NUOSTATAI
5 BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
6 DĖL 2% GPM GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS
7 DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJOS NUOSTATAI
8 ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
9 GIMNAZIJOS NUOSTATAI
10 INDIVIDUALAUS UGDYMO(SI) PLANO KEITIMO TVARKA
11 LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS
12 METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI
13 NAUDOJIMOSI RŪBINE TAISYKLĖS
14 PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI:
2013-2014 ir 2014-2015 m. metų
15 PAREIGYBĖS
16 PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
17 PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA
18 PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA
19 SĄSKAITŲ PLANAS IR FINANSŲ KONTROLĖ
20 STRATEGINIS PLANAS 2015-2019
21 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
22 III – IV KLASIŲ MODULIŲ PROGRAMOS 2015-2016 m. m.
23 TURIZMO RENGINIŲ VADOVŲ MOKYMAS SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS
24 VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA
25 VEIKLOS PROGRAMA 2015 m.
26 VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS:2 EGZ.
27 VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠAS
28 UGDYMO PLANAS 2014-2015 M. M.
29 DARBO SU KOMPIUTERIAIS IR NAUDOJIMOSI SPAUSDINIMO PASLAUGOMIS TAISYKLĖS
30 PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI:
2015-2016 ir 2016-2017 M. M.
31 METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI
32 PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖSBENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
33 DĖL VŽG EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO
VŽG bibliotekos ABC Atsisiųsti
Moksleivio atsiskaitymo lapelis Atsisiųsti
Mokyklų aprūpinimo standartai Atsisiųsti
Dovanotų knygų sąrašas Atnaujinama
Naujų knygų sąrašas 1 Atsisiųsti
Naujų knygų sąrašas 2 Atsisiųsti
Naujų knygų sąrašas 3 Atsisiųsti
Biblioteka pristato naujieną Atsisiųsti